ફરીયાદ નોંધણી
--:ફરીયાદ નોંધણીની વિગત:--
અનુક્રમ નં : અરજી કર્યા તારીખ :
ફરીયાદનો વિષય :
ફરીયાદની વિગત :
જેની તરફ પત્ર ગયો હોય તે કર્મચારી નું નામ અને હોદો :
--: મોકલનારની વિગત :--
મોકલનારનું નામ :
મોકલનારનું સરનામું :
ગામ/શહેર : તાલુકો
જીલ્લો : પીન કોડ :
મોબાઇલ : ઇ-મેઇલ :